Strona główna biuletynu

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 8117 850, fax 74 8147 418
e-mail:umig@ladek.pl, www.ladek.pl
BIP:   http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
NIP 881-10-00-989
REGON 890523556

 

Gmina Lądek - Zdrój

ul. Rynek 31

57-540 Lądek - Zdrój

NIP 881-10-01-664

REGON 890718113

 Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

 


Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00.( po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem (74) 811  78 66)
 

POLITYKA INFORMACYJNA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju informuje, że:

 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju Danych Osobowych petentów jest Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. Adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju: ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. 74 8117 850, e-mail: umig@ladek.pl


2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) pełni Igor Falkiewicz, tel. 74 8117 859, tel. kom. 534 276 082, e-mail: iod@ladek.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Kliencii Urzędu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne  do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 


PRZETARGI

sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.