JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Świadczenie przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu , jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 1.922,00 zł. netto. Wysokość zapomogi wynosi 1.000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Do wniosku o jednorazową zapomogę dołącza się następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wyłącznie na druku określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz.1234). Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.

 • jeżeli ojciec dziecka jest nieznany zupełny odpis aktu urodzenia

 • oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych członków rodziny ( w przypadku ich posiadania )

 • oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej ( w przypadku emeryta, rencisty )

 • w przypadku dziecka objętego opieką prawną należy dołączyć postanowienie lub wyrok sądu

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny,

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy (w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”);

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla świadczeniobiorców o Jednorazowej Zapomodze z tytułu urodzenia dziecka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Szychalska
Data publikacji:27.01.2021 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2021
Informację aktualizował:Beata Szychalska
Data aktualizacji:27.01.2021 11:56