Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 8117 850, fax 74 8147 418
e-mail:umig@ladek.pl, www.ladek.pl
BIP:   http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
NIP 881-10-00-989
REGON 890523556

 

Gmina Lądek - Zdrój

ul. Rynek 31

57-540 Lądek - Zdrój

NIP 881-10-01-664

REGON 890718113

 Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.107.2020 z dnia 4 czerwca 2020r Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w dniu 14 sierpnia 2020r. będzie nieczynny ( wole za święto przypadające w sobotę 15.08.2020r)

 


Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00.( po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem (74) 811  78 66)
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA INFORMACYJNA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, pozyskanych za pomocą formularzy on-line, aplikacji Facebook Kurort Lądek-Zdrój, lub technologii cookies.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji informacyjnych i promocyjnych (Gminny Biuletyn Informacyjny)
b) organizowania promocji i kampanii informacyjnych oraz reklamowych na oficjalnym profilu Gminy Lądek-Zdrój na portalu Facebook – Kurort Lądek-Zdrój (aplikacja Kurort Lądek-Zdrój)
c) generowania statystyk dotyczących serwisu www oraz analizy jakości technicznej świadczonych usług (ciasteczka)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby promocji lub usług własnych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących celu i czasu przetwarzania tych danych
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD): Igor Falkiewicz, tel. 74 8117 859, tel. kom. 534 276 082, e-mail: iod@ladek.pl , lub poprzez kontakt z Urzędem  Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, tel. 74 8117 850, e-mail: umig@ladek.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk,
  adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, tel. 74 8117 850, e-mail: umig@ladek.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, źródłem tych danych są wpisy Gminnym Biuletynie Informacyjnym oraz metadane witryn www, którymi Gmina Lądek-Zdrój administruje.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie cały czas do momentu np. odwołania zgody.
 • zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich nie podania nie będzie możliwości zapisu Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, EPUAP

 


PRZETARGI

sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto:
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Opłaty za odpady można wpłacać na konto:

  Nr konta:  77 9588 0004 3900 1111 2000 0540
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.